DANE FUNDACJI

 


FUNDACJA WSPIERANIA I ROZWOJU SEKCJI HOKEJA NA TRAWIE KLUBU SPORTOWEGO POMORZANIN TORUŃ - "TORUŃSCY LASKARZE"
Szosa Chełmińska 50
87-100 Toruń
NIP: 9562309954
REGON: 360452230
KRS: 0000537556


numer konta:
BNP PARIBAS: 20 1750 0012 0000 0000 2877 1592

 

 

Zarząd Fundacji:

Dariusz Rudziński - prezes Zarządu
Jakub Pieczatowski - sekretarz Zarządu


Rada Fundacji:


Wacław Łukaszewski
Andrzej Makowski
Piotr Żółtowski

 

 

 S T A T U T

 

Fundacji Wspierania i Rozwoju Sekcji Hokeja na Trawie Klubu Sportowego

Pomorzanin Toruń - „TORUŃSCY LASKARZE”

 

 

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Fundacja Wspierania i Rozwoju Sekcji Hokeja na Trawie Klubu Sportowego Pomorzanin Toruń – „TORUŃSCY LASKARZE”, skrócona nazwa „ Fundacja Toruńscy Laskarze ”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona została przez grupę inicjatywną osób fizycznych, wymienionych w załączniku nr 1 do statutu, zwanych dalej „Fundatorami” aktem notarialnym z dnia 1 września 2014 roku

REP A numer 2152/2014 sporządzonym przez notariusza Magdalenę Chyłę.

Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 r.

o fundacjach (Dz. U. z 1991r., nr 46, poz. 203 ze zmianami ) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003 r., nr 96, poz. 873 ze zm.),

a także postanowień niniejszego statutu.

 

§ 2

 

Od chwili wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego Fundacja posiada osobowość prawną.

 

§ 3

 

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Toruń.

 2. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

 3. Fundacja posiada prawo powoływania ośrodka, biur, filii w kraju i za granicą.

 

§ 4

 

Fundacja jest ustanowiona na czas nieokreślony

 

ROZDZIAŁ II

Przedmiot i formy działania Fundacji

 

§ 5

 

Celem Fundacji jest wspomaganie Sekcji Hokeja na Trawie Klubu Sportowego Pomorzanin Toruń

poprzez pomoc finansową i materialną ( np. sprzęt sportowy, obiekty sportowe i pomocnicze, środki transportu, itp. ), niezbędną do osiągnięcia celów sportowych i wychowawczych realizowanych przez Sekcję.

W szczególności dotyczy to realizacji następujących zadań:

1/ wspieranie idei wybudowania własnego zaplecza sportowego ( hala i boisko sportowe )

2/ wspieranie finansowe bieżącej działalności Sekcji

3/ wspieranie przedsięwzięć służących doskonaleniu dotychczasowej działalności sportowo-

wychowawczej

4/ wspieranie - organizacyjne i finansowe kontaktów sportowych z klubami polskimi

i zagranicznymi

 

§ 6

Cel określony w § 5 Fundacja realizuje przez:

 1. gromadzenie środków pieniężnych w formie darowizn, spadków i zbiórek publicznych

 2. organizowanie i udział w imprezach promujących rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w szczególności hokeja na trawie

 3. fundowanie stypendiów uzdolnionym zawodnikom

 4. propagowanie rozwoju edukacji sportowej w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

 5. pomoc i organizację meczów, zawodów i turniejów hokeja na trawie

 6. finansowanie leczenia i rehabilitacji zawodników, trenerów i innych osób związanych z bezpośrednim szkoleniem i prowadzeniem sekcji hokeja na trawie

 7. pomoc finansową przy organizacji obozów i zgrupowań sportowych

 8. zakupu sprzętu sportowego i odzieży niezbędnych do osiągania wyników sportowych,

na rzecz klubu lub poszczególnych zawodników

 1. podejmowanie i realizację wszelkich inicjatyw służących pozyskiwaniu środków pieniężnych od osób prawnych i fizycznych

 2. współdziałanie z organami administracji państwowej, instytucjami oraz organizacjami społecznymi i samorządami

 3. wszelkie formy działalności charytatywnej na rzecz zawodników, trenerów i innych osób związanych z działalnością sekcji hokeja na trawie w indywidualnych, uzasadnionych sprawach zatwierdzonych przez Zarząd.

 

ROZDZIAŁ III

Majątek Fundacji

 

§ 7

 

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1.200,oo zł ( słownie: jeden tysiąc dwieście złotych ) , a także środki finansowe , nieruchomości i ruchomości oraz prawa majątkowe nabyte przez Fundację w trakcie jej działalności.

 

§ 8

 

Dochodami Fundacji mogą być:

- środki finansowe przekazane w formie darowizny, subwencji, dotacji przez osoby fizyczne

i prawne

- darowizny, spadki i zapisy w przypadku powołania do dziedziczenia, których przedmiotem są

środki pieniężne, nieruchomości i rzeczy ruchome

- odsetki z bankowych lokat kapitałowych i papierów wartościowych

- dochody ze zbiórek pieniężnych, loterii i innych imprez publicznych

- inne wpływy i dochody

 

§ 9

 

Majątek Fundacji służy wyłącznie realizacji zadań statutowych Fundacji.

 

§ 10

 

Fundacji zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają

w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani

z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych osobami bliskimi

 1. przekazywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych

 2. wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji

 3. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji

 

 

§ 11

 

Zakupiony ze środków finansowych Fundacji sprzęt będzie przekazywany do używania

zawodnikom sekcji hokeja na trawie KS Pomorzanin Toruń oraz klubom współpracującym.

 

ROZDZIAŁ IV

Władze Fundacji

 

§ 12

 

Organami Fundacji są Zarząd Fundacji, zwanym dalej Zarządem i Rada Fundacji, zwana dalej Radą.

 

§ 13

 

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

 2. Zarząd składa się z dwóch członków – Prezesa i Sekretarza Zarządu.

 3. W skład pierwszego Zarządu wchodzą osoby wybrane przez fundatorów spośród swojego grona na pierwszym zebraniu założycielskim Fundacji.

 4. Zarząd wybierany jest na czas nieoznaczony.

 5. Członek Zarządu może w każdym czasie zrezygnować z pełnienia swojej funkcji poprzez złożenie pisemnej rezygnacji na ręce Rady.

 6. Rada może odwołać członka Zarządu z pełnionej funkcji, gdy nie wykonuje on powierzonych mu obowiązków lub w innych uzasadnionych wypadkach.

 7. W przypadku rezygnacji lub odwołanie członka Zarządu – na jego miejsce Rada wybiera nowego członka spośród kandydatów wskazanych przez Zarząd. Bezpośrednio po dokonaniu wyboru nowej osoby do składu Zarządu, Zarząd obowiązany jest ukonstytuować się na swoim pierwszym posiedzeniu.

 

§ 14

 

1. Do kompetencji Zarządu należy:

1/ kierowanie bieżącą działalnością Fundacji

2/ realizacja zadań statutowych

3/ opracowanie planów pracy i budżetu

4/ sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji

5/ składanie do Rady wniosków o zmianę statutu

6/ zawieranie w imieniu Fundacji umów, w tym także umów o pracę, niezbędnych do realizacji

celów statutowych

7/ otwieranie rachunków bankowych Fundacji

8/ przyjmowanie darowizn na rzecz Fundacji

9/ występowanie do Rady z wnioskiem o połączenie albo likwidację Fundacji

 

2. Zarząd obowiązany jest składać Radzie roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

 

§ 15

 

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.

 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, może je także zwołać Sekretarz Zarządu.

 3. O terminie posiedzenia członkowie Zarządu powinni być zawiadomieni – pisemnie lub w inny sposób, zwyczajowo przyjęty ( np. przesłanym mailem ) – co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.

 4. Posiedzenie Zarządu jest ważne jeżeli bierze w nim udział cały skład tego organu.

 5. Decyzje Zarządu w sprawach istotnych dla Fundacji zapadają w formie uchwał.

 6. W sprawach majątkowych - do podjęcia uchwały, której przedmiot przekracza wartość 20.000,- zł wymagana jest zgoda pełnego składu Zarządu. W pozostałych sprawach majątkowych - w przypadku braku jednomyślności przy podejmowaniu uchwały – decyduje głos Prezesa Zarządu.

 7. W sprawach niemajątkowych oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać każdy członek Zarządu samodzielnie.

 8. Przebieg posiedzenia oraz treść podjętych uchwał wraz z wynikiem głosowania odnotowuje się w protokole podpisanym przez Zarząd. Protokół przechowuje się przez okres co najmniej 5 lat.

 

§ 16

 

 

 1. Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.

 2. Rada składa się z trzech członków wybranych na czas nieoznaczony. Członkowie Rady wybierają spośród siebie Przewodniczącego, który kieruje pracami Rady.

 3. Członków pierwszego składu Rady powołują fundatorzy na pierwszym zebraniu założycielskim Fundacji.

 4. Członek Rady może w każdym czasie dobrowolnie wystąpić z jej składu , składając pisemną rezygnację na ręce Przewodniczącego.

 5. W szczególnie uzasadnionych wypadkach członek Rady może zostać odwołany z jej składu. Do podjęcia uchwały w tej sprawie konieczna jest jednomyślność dwóch pozostałych członków Rady.

 6. Na miejsce członka, który zrezygnował albo został odwołany ze składu Rady – Rada powołuje inną osobę. Po uzupełnieniu składu Rady – jej członkowie podejmują decyzję w sprawie ukonstytuowania się tego organu na pierwszym posiedzeniu zwołanym w dniu dokonania wyboru.

 

§ 17

 

 

 1. Ta sama osoba nie może być jednocześnie członkiem Zarządu i członkiem Rady.

 2. Udział w posiedzeniach Zarządu i Rady jest nieodpłatny.

 

 

 

 

§ 18

 

Do kompetencji Rady należy:

 

1/ - nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji

2/ - kontrola stanu majątkowego Fundacji

3/ - zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Zarządu oraz udzielanie Zarządowi

absolutorium

4/ - powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Rady

5/ - podejmowanie decyzji o zmianach w statucie Fundacji

6/ - podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją albo o likwidacji Fundacji

7/ - podejmowanie decyzji w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Zarządu

 

§ 19

 

 1. Rada zbiera się nie rzadziej niż raz w roku.

 2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek dwóch pozostałych członków Rady albo wniosek Zarządu zgłoszony na piśmie. Wniosek powinien wskazywać sprawę, której rozpatrzenie wymaga zwołania Rady.

 3. Posiedzenie Rady jest ważne jeżeli bierze w nim udział co najmniej dwóch członków Rady, w tym Przewodniczący.

 4. Posiedzenie Rady prowadzi Przewodniczący.

 5. Decyzje Rady zapadają w formie uchwał.

 6. Każdemu z członków Rady przysługuje jeden głos.

 7. Uchwałę uważa się za podjęta, jeżeli głosowała za nią większość członków Rady. W przypadku równiej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

 8. Przebieg posiedzenia oraz treść podjętych uchwał wraz z wynikiem głosowania odnotowuje się w protokole podpisanym przez członków Rady obecnych na posiedzeniu. Protokół przechowuje się przez okres co najmniej 5 lat.

 

ROZDZIAŁ V

Gospodarka Finansowa

 

 

§ 20

 

1. Gospodarkę finansową i ewidencję księgową prowadzi Fundacja zgodnie z przepisami mającymi zastosowanie do Fundacji.

 

2. Fundatorom nie służą prawa do wycofania kapitału wniesionego do Fundacji.

 

ROZDZIAŁ VI

Likwidacja Fundacji

 

§ 21

 

1. Uchwałę o likwidacji Fundacji na skutek zrealizowania jej celów lub wyczerpania środków majątkowych na wniosek Zarządu podejmuje Rada Fundacji.

 

2. W uchwale wyznacza się likwidatora majątku Fundacji

 

3. Środki majątkowe i finansowe pozostałe po likwidacji Fundacji przechodzą na cel społeczny wskazany przez Radę.

 

 

ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe

 

§ 22

 

Interpretacji Statutu oraz wyjaśnień jego stosowania dokonuje Zarząd Fundacji.

 

§ 23

 

1. Koszty administracyjne i organizacyjne wyodrębnione w planie finansowym Fundacji, pokrywane są ze środków finansowych Fundacji.

 

2. Koszty i wydatki określone w ust. 1 nie mogą przekroczyć 10 % środków finansowych przeznaczonych na działalność Fundacji.

 

§ 24

 

1. Zmiana Statutu wymaga zatwierdzenia przez organ rejestrowy.

2. Statut wchodzi w życie z chwilą uzyskania przez Fundację osobowości prawnej.

 

§ 25

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy prawne powszechnie obowiązujące.

 

 

 

 

 

Następny mecz
Kontra
24 września 2022 r. 16:00, stadion przy Szosie Chełmińskiej 75
Ostatni mecz
Kontra
3:3 (7:8) - 17 września 2022 r.
Tabela
Lp. Klub Punkty
1 AZS AWF Poznań 5
2 Grunwald Poznań 4
3 Warta Poznań 3
4 LKS Rogowo 3
5 AZS Politechnika Poznań 3
6 Pomorzanin Toruń 2
7 Stella Gniezno 1
8 Start 1954 Gniezno 0
Toruń Miastem Sportu
linkmaster

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.